TÀI LIỆU

Biên bản sáp nhập

Ngày 15.05.2023, Nhà Sáng lập Dự án Chicken Minds Phan Nhật Nam ký Biên bản sáp nhập giữa dự án Chicken Minds và dự án The Gifted Battlefield để thành lập Tổ chức The Gifted Battlefield vì lợi ích chung về giáo dục.