BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Mùa 2 (2022-2023)

Ngày 20.08.2023, Ban Điều hành Chicken Minds mùa 2 công bố Báo cáo thường niên của dự án. Bản báo cáo này dài 24 trang, xoay quanh các hoạt động trong năm của dự án cũng như phương hướng phát triển của dự án trong nhiệm kỳ tới. 

Mùa 1 (2021-2022)

Ngày 25.08.2022, Ban Điều hành Chicken Minds mùa 1 công bố Báo cáo thường niên của dự án. Bản báo cáo này dài 23 trang, xoay quanh các hoạt động trong năm của dự án cũng như phương hướng phát triển của dự án trong nhiệm kỳ tới.